Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 49/2017

11.04.2017

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO I ZMIANA STATUTU

Zarząd Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego Rep. A nr 13061/2017 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego („Uchwała”), na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego (§29a Statutu Banku).

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w §29a Statutu Banku wynikającego z uchwał nr IV/10/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na mocy Uchwały Zarząd Banku postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 2.411.630.419,38 zł (słownie: dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy) do kwoty 2.461.630.421,25 zł (dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy), to jest o kwotę 50.000.001,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy), w drodze emisji 18.315.019 (słownie: osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.

Zarząd Banku informuje, że Rada Nadzorcza Banku uchwałą z dnia 11 kwietnia 2017 r., zgodnie z treścią §29a ust. 3 Statutu Emitenta wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Banku uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii B.

Akcje serii B wyemitowane na mocy Uchwały zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii B, została ustalona przez Zarząd Banku za zgodą Rady Nadzorczej Banku (na podstawie §29a ust. 5 Statutu Emitenta) na poziomie 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna 18.315.019 (słownie: osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B wynosi 50.000.001,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy).
Akcje serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, że uchwała o podwyższeniu kapitału wejdzie w życie w dniu podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku emisją akcji serii B, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Banku nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega §29 ust. 1 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.461.630.421,25 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy ) i dzieli się na:

a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A oraz,
b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B
o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda.

Poprzednie brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał  zakładowy  Banku  wynosi  2.411.630.419,38  zł (dwa  miliardy  czterysta  jedenaście milionów  sześćset  trzydzieści  tysięcy  czterysta  dziewiętnaście  złotych  trzydzieści  osiem groszy) i dzieli się na 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden  tysięcy  sto  sześć)  akcji  serii  A  o  wartości  nominalnej  2,73  zł  (słownie:  dwa  złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.