Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 62/2017

24.04.2017

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2017 r. otrzymał od Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie, w oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku rozliczonych w dniu 18 kwietnia 2017 r. transakcjach zbycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Nationale - Nederlanden OFE) zmniejszył stan posiadania akcji Emitenta poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Przed zbyciem akcji Nationale - Nederlanden OFE posiadał 44 870 031 (czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji Emitenta, stanowiących 5,08% kapitału zakładowego Emitenta i 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po zbyciu akcji Emitenta Nationale - Nederlanden OFE aktualnie posiada 43 700 031 (czterdzieści trzy miliony siedemset tysięcy trzydzieści jeden) akcji Emitenta stanowiących 4,95 % kapitału zakładowego Emitenta i 4,95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)