Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 79/2017

01.06.2017

ZMIANA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna („Emitent”, „Bank”) informuje, iż w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o zmianie audytora przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017. Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za lata 2017 - 2019, będzie Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Ernst & Young”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481039. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

Z Ernst & Young zostanie zawarta umowa na wykonanie usług badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku oraz przeglądów półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2017 – 2019.

Ernst & Young badała sprawozdania finansowe Getin Noble Banku SA (funkcjonującego jako Allianz Bank Polska S.A. i Get Bank S.A.) za lata 2009-2011.

Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. O pierwotnej uchwale Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bank informował w raporcie bieżącym nr 51/2017 z dnia z dnia 11 kwietnia 2017 r. Emitent dodatkowo informuje, że w dniu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o zmianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie była zawarta umowa z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dotychczasowy audytor) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.