Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 84/2017

12.06.2017

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent"), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 72/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję dokonanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2017 r. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Emitenta oraz §3 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwały o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana dr. Leszka Czarneckiego oraz o wyborze na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Bieleckiego.

Emitent informuje, że życiorysy Pana dr. Leszka Czarneckiego oraz Pana Krzysztofa Bieleckiego zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 65/2017 z dnia  26 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.