Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 94/2017

05.07.2017

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE USTANOWIENIA PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2017 r., Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych ("Program").
Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
W ramach Programu, Emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta przedmiotowej uchwały. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania obligacji ustali Zarząd Emitenta w formie uchwały.
W przypadku obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów złotówkowych o długości ustalonej przez Zarząd Emitenta w formie uchwały powiększoną o marżę.
Warunki emisji Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach stanowić będą Podstawowe Warunki Emisji oraz dla każdej kolejnej serii Obligacji Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii, przyjmowane przez Zarząd w drodze uchwały o emisji danej serii – stanowiące łącznie jednolity dokument.
Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Emitent jednocześnie informuje, iż Program ustanowiony przez Zarząd Emitenta wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Emitenta.
Emitent poinformuje o decyzji Rady w oddzielnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne