Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 93/2017/K

07.07.2017

KOREKTA NUMERU RAPORTU BIEŻĄCEGO

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej podczas edycji tekstu pojawił się błąd w numerze raportu z dnia 5 lipca 2017 r. dot. informacji o zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Jest: Raport bieżący nr 93/2017

Powinno być: Raport bieżący nr 95/2017

Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).