Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 97/2017

11.07.2017

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 r. otrzymał od pełnomocnika LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 5 lipca 2017 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja”) LC Corp posiadający dotychczas ponad 33% akcji Spółki, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 1,26%.

Przed Rejestracją LC Corp posiadała 337.237.517 (trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji Emitenta, uprawniających do 337.237.517głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 38,18% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 38,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Obecnie, po Rejestracji, LC Corp posiada 355.552.536 (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) akcji Emitenta, uprawniających do 355.552.536 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiące 39,43% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 39,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Żadne podmioty zależne od LC Corp nie posiadają akcji Emitenta. Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)