Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 98/2017

14.07.2017

ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW

Zarząd Getin Noble Bank S.A.  („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2017 r. zawarł znaczące umowy dotyczące transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności z kredytów samochodowych. 

Główną umową jest Umowa sekurytyzacji dotycząca sprzedaży przez Emitenta wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700.000.122,88 złotych do spółki GNB Auto Plan 2017 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego.

Transakcja ma na celu pozyskanie przez Emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 500.000.000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV, w szczególności na wierzytelnościach wynikających z kredytów samochodowych. Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2% i WIBOR (3M).

Spółka SPV jako emitent obligacji będzie dokonywała spłaty odsetek i kapitału każdego 16 dnia miesiąca. W przypadku, gdy dzień wypłaty nie będzie dniem roboczym wypłata nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

Struktura transakcji przewiduje ok. 2-letni okres rewolwingowy, w którym Emitent będzie miał prawo  zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności z kredytów samochodowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to  sierpień 2021 roku.

Zawarta umowa reguluje dodatkowo: szereg przypadków, w których pogorszenie sytuacji Emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wcześniej okres rewolwingowy, warunki jakie muszą spełniać umowy, aby znalazły się w sekurytyzowanym portfelu, obowiązki stron w czasie trwania umowy, sytuacje w których Emitent jest uprawniony do odkupu zwrotnego części wierzytelności lub wcześniejszego wygaszenia struktury.

Umowa nie przewiduje kar umownych i została zawarta bez zastrzeżenia warunku bądź terminu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne