Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 108/2017

07.09.2017

POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu, ze skutkiem na dzień 11 września 2017 roku, do składu Zarządu następujących osób:

  1. Pana Marcina Kuksinowicza jako Członka Zarządu,
  2. Pana Macieja Kleczkiewicza jako Członka Zarządu,

Poniżej Emitent przekazuje informacje o nowo powołanych Członkach Zarządu:

Pan Marcin Kuksinowicz jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończył na kierunkach Transport Lądowy, Zarządzanie Finansami (1991 – 1995) oraz Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Finansami w Podmiotach Gospodarczych (1995 – 1997).

Doświadczenie zawodowe:

Pan Marcin Kuksinowicz od stycznia 2001 r. do października 2009 r. zatrudniony był w centrali Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcje: Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Pośredniej, Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Detalicznej, Dyrektora – Lidera Zespołów Zadaniowych, Dyrektora – Lidera Projektu Consumer Finance.

Od listopada 2009 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Allianz Bank Polska S.A., odpowiedzialnego za zarządzanie obszarami biznesowymi (bankowość detaliczna).

Od stycznia 2011 r. do sierpnia 2014 r. pełnił funkcję Wiceprezesa KREDOBANK S.A. (Lwów) odpowiedzialnego za bankowość detaliczną, bankowość MŚP, bankowość korporacyjną, marketing, a także za nadzorowanie funkcji generalnego zarządzania.

Od maja 2015 r. do kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO Faktoring S.A., gdzie poza ogólnym zarzadzaniem spółką odpowiedzialny był m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii rynkowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy marketing i PR.

Od września 2014 r. do kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO Leasing S.A.

Pan Marcin Kuksinowicz ukończył również dodatkowe szkolenia m.in. UniCredito Italiano, SDA Bocconi University - kompleksowe szkolenie typu MBA w zakresie wiedzy finansowo-bankowej (2001 - 2002), Szkolenie „Account Manager” organizowane przez Gdańską Akademię Bankową - szkolenie z zakresu pełnej obsługi klientów korporacyjnych (1996).

Pan Marcin Kuksinowicz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Maciej Kleczkiewicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania, kierunek Informatyka i Ekonometria (1994 – 1999).

Doświadczenie zawodowe:

W okresie od lipca 1998 r. do listopada 1999 r. zatrudniony był w Sawan Grupa Softbank SA, gdzie pełnił funkcję projektanta, programisty, analityka bankowych systemów informatycznych.

Od listopada 1999 r. do lipca 2002 r. zatrudniony był w Citibank Poland S.A., gdzie pełnił funkcję specjalisty ds. przetwarzania baz danych.

Od sierpnia 2002 r. do maja 2006 r. zatrudniony był w Banku Handlowym w Warszawie S.A. najpierw na stanowisku naczelnika w zespole informacji zarządczej, a następnie Dyrektora Departamentu Informacji Zarządczej.

W okresie od czerwca 2006 r. do marca 2016 r. zatrudniony był w Banku Millenium S.A., gdzie pełnił odpowiednio funkcję: kluczowego kierownika kierującego departamentem analiz kredytów konsumenckich (06.2006 - 04.2010), następnie kluczowego kierownika kierującego wydziałem informacji zarządczej (05.2010 - 12.2010) oraz dyrektora Departamentu planowania i informacji zarządczej (01.2011 - 03.2016).

Od lipca 2016 r. Pan Maciej Kleczkiewicz pełni funkcję Dyrektora zarządzającego w Getin Noble Banku S.A. odpowiedzialnego za obszar planowania i informacji zarządczej.

Pan Maciej Kleczkiewicz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).