Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 109/2017

07.09.2017

PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 września 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr XXVI/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 09 maja 2017r. ("ZWZ") przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Banku nr 305/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zawartą w akcie notarialny Rep. A nr 13061/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii B.

Tekst jednolity Statut Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 93/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)