Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 130/2017

24.11.2017

INFORMACJA O POSTANOWIENIU KNF DOTYCZĄCYM ZWRÓCENIA SIĘ DO KOMITETU STABILNOŚCI FINANSOWEJ O WYRAŻENIE OPINII W SPRAWIE NAŁOŻENIA NA BANK BUFORA INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

Getin Noble Bank S.A. („Bank") informuje, iż w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja") otrzymał w dniu 24 listopada 2017 r. postanowienie, w którym Komisja zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie:

  1. uchylenia w całości pkt. 2 osnowy decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 r., w której Komisja zidentyfikowała Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz nałożyła, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r. z późn. zm.) ("Rozporządzenie nr 575/2013") oraz
  2. nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym – w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013.

O decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 r. Bank informował raportem bieżącym nr 137/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez Komisję po przedstawieniu opinii przez Komitet Stabilności Finansowej.

Bank w oddzielnym raporcie poinformuje o określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym po otrzymaniu stosownej decyzji.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).