Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 134/2017

06.12.2017

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 grudnia 2017 r., Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany niektórych warunków Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych ("Program"), o których Emitent informował raportem bieżącym nr 94/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

Zmianie uległa jednostkowa wartość nominalna obligacji, która dotychczas wynosiła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Obecnie przyjęta jednostkowa wartość nominalna wynosić będzie 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Podstawą i celem powyższej zmiany jest uwzględnienie opublikowanej w dniu 24 października 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji podwyższenia jednostkowej wartości nominalnej obligacji podporządkowanych do kwoty co najmniej 400.000 zł.

Dodatkowo Emitent informuje, że obligacje emitowane w ramach Programu będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu tylko na rynku Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A., a nie jak dotychczas uchwalono również do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pozostałe warunki Programu pozostają bez zmian.

Emitent jednocześnie informuje, iż zmiany do Programu muszą zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Emitenta. Emitent poinformuje o decyzji Rady w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne