Getin Noble Bank (GNB)

0.52PLN
-1.89% 09:11

Raport bieżący nr 143/2017

29.12.2017

DECYZJA WS. PRZEGLĄDU ADEKWATNOŚCI WSKAŹNIKA BUFORA INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 136/2017 z dnia 9 grudnia 2017 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”, „Komisja”) w sprawie nałożenia na Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego Rozporządzenia CRR (nr 575/2013).

Przedmiotowa decyzja jest wynikiem przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym przeprowadzonym przez KNF na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym („Ustawa”).

Komisja w wyniku przeglądu, o którym mowa powyżej, może uchylić albo zmienić decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy, określając wskaźnik bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

O decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 r., w której Komisja zidentyfikowała Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz nałożyła, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym Bank informował raportem bieżącym nr 137/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).