Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 3/2018

12.01.2018

DECYZJA WS. REZYGNACJI Z PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO

Getin Noble Bank S.A. niniejszym informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r., na podstawie art. 49 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2018 r. prospektu emisyjnego sporządzonego w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych powołanego uchwałą nr 575/2017 Zarządu Banku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, które mogłyby być wyemitowane na podstawie prospektu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR