Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 9/2018

26.01.2018

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU

Zarząd Getin Noble Banku Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Emitenta zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 23 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („NWZA”) zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje również projekty uchwał na NWZA wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 2.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące NWZA udostępnione są na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZA będą dostępne na stronie internetowej Emitenta niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zarząd informuje również, że akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Emitenta, na której zostanie podany link do transmisji.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2. Projekty uchwał na NWZA wraz z uzasadnieniem