Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 11/2018

31.01.2018

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 R.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty okresowe za 2017 r.:

  • raport roczny za rok 2017 – 26 kwietnia 2018 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 26 kwietnia 2018 r.

Raporty okresowe za 2018 r.:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 17 maja 2018 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 27 września 2018 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 29 listopada 2018 r.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent nie będzie przekazywał jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2017 oraz II kwartał roku obrotowego 2018.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim