Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 25/2018

11.04.2018

ZGODA KNF NA ZMIANĘ STATUTU BANKU W ZAKRESIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego decyzję dotyczącą wyrażenia zgody na zmianę statutu w zakresie §29 ust. 1.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Zarządu Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Emitent wskazuje, że §29 ust. 1 Statutu Banku otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 651 630 416,89 zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i dzieli się na:
a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,
b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B oraz
c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem)  akcji serii C
o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”.

Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Banku jest następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 461 630 421,25 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy ) i dzieli się na:
a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A oraz,
b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B
o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda.”.

Zmiana Statutu Emitenta dokonana została uchwałą nr 60/2018 Zarządu Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. podjętą w formie aktu notarialnego Rep. A nr 3683/2018 i wejdzie w życie z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 23 lutego 2018 r. upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim