Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 26/2018

16.04.2018

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII C

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta ("Akcje serii C"), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 59/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. podjętej w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3683/2018) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”). Bank informował o treści ww. uchwały w drodze raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów powiązanych kapitałowo lub  osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały ws. wyłączenia prawa poboru Akcji serii C emitowanych na podstawie Uchwały, co miało miejsce 23 lutego 2018 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii C nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 31 marca 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii C nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.

5) liczba Akcji serii C, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży
n/d

6) liczba Akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii C Emitenta osoba uprawniona przyjęła ofertę i objęła, w wyniku zawarcia stosownych umów, wszystkie zaoferowane akcje.

7) cena, po jakiej Akcje serii C były obejmowane
Wszystkie Akcje serii C zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.
Cena emisyjna Akcji serii C została ustalona przez Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 ksh - w drodze odrębnej uchwały.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii C
n/d

9) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii C
Wszystkie Akcje serii C zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.

10) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii C w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii C nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji
Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

12) Łączne koszty emisji Akcji serii C
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii C wyniosą około 1 164 tys. zł brutto , z czego:
a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty –  1 164 tys. zł,
b)  wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d,
c)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d,
d)  promocji oferty – n/d 

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji – 0,02 zł na akcję

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim