Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 29/2018

24.04.2018

UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ WS. WZROSTU WARTOŚCI ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą wartości odpisów aktualizujących z tytułu ekspozycji kredytowych i inwestycji kapitałowych w IV kwartale 2017 r. („Informacja poufna”).

Bank przekazuje do publicznej wiadomości Informację poufną według stanu na dzień 16 stycznia 2018 r. tj. według stanu na dzień podjęcia decyzji o opóźnieniu:

„Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w trakcie realizacji standardowych działań w ramach sprawozdawczości finansowej odnotował w IV kwartale 2017 r. istotny wzrost wartości poniższych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów:
1. Wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych w IV kwartale ustalono w wysokości odpowiednio: 367 mln zł (wobec 227 mln zł w III kwartale 2017 r.) w ujęciu jednostkowym;
2. Wartość odpisów ujętych w IV kwartale z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym ustalono na poziomie odpowiednio: 127 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki zależne (wobec 20 mln zł w III kwartale 2017 r.) oraz 24 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki stowarzyszone (wobec 3 mln zł w III kwartale 2017 r.).

Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie są wartościami brutto.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez audytora i do zakończenia  badania sprawozdania finansowego za rok 2017 mogą ulec zmianie.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)”.

Poza powyższym Bank informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym za rok 2017 wskazane powyżej odpisy uległy zmianie i na moment publikacji niniejszego raportu wynoszą odpowiednio:
1. Wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych wraz z odpisami na odroczone płatności za sprzedane pakiety wierzytelności w IV kwartale ustalono w wysokości 413 mln zł w ujęciu jednostkowym;
2. Wartość odpisów ujętych w IV kwartale z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym ustalono na poziomie 127 mln zł.

Równocześnie Bank informuje, że dokonał korekty wartości inwestycji w spółkę stowarzyszoną, która to korekta w stosunku do stanu zaraportowanego na 30 września 2017 roku zwiększyła wartość odpisów na tę inwestycję o kwotę 227 mln zł. Przedmiotowa korekta miała bezpośredni wpływ na zmianę kapitałów w IV kwartale 2017.

Wskazane powyżej wartości zostały ujęte w zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Publikacja raportu rocznego za 2017 r. przewidziana została na dzień 26 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie Bank informuje, że w ramach działań sprawozdawczych za I kwartał 2018 r. odnotował istotny spadek wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów:

1. Wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych w I kwartale ustalono w wysokości 111 mln zł w ujęciu jednostkowym;
2. Wartość odpisów ujętych w I kwartale z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym ustalono na poziomie 7 mln zł.

Bank zastrzega, że powyższe dane mogą jeszcze ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2018 r. przewidziana została na dzień 17 maja 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 5 Rozporządzenia MAR