Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 34/2018

08.05.2018

POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., 18/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. oraz 25/2018 r. z dnia 11 kwietnia 2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2018 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), w drodze emisji 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.

W chwili obecnej kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 651 630 416,89 zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i dzieli się na:

  1. a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,
  2. b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B oraz
  3. c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem)  akcji serii C

o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 971 293 193.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi: 2,49 zł.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim