Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 39/2018

22.05.2018

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r. otrzymał od pełnomocnika LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 8 maja 2018 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja”) LC Corp posiadający dotychczas ponad 33% akcji Spółki, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w jego kapitale zakładowym o 7,72% (w stosunku do wysokości kapitału przed Rejestracją), obejmując 69.597.068 akcji.

Przed Rejestracją LC Corp posiadała 356.874.554 akcji Emitenta, uprawniających do 356.874.554 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 39,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 39,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Obecnie, po Rejestracji, LC Corp posiada 426.471.622 akcji Emitenta, uprawniających do 426.471.622 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 43,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 43,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Żadne podmioty zależne od LC Corp nie posiadają akcji Emitenta.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych