Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 40/2018

22.05.2018

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r. otrzymał od pełnomocnika Pana dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 8 maja 2018 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja”) Pan dr. Leszek Czarnecki posiadający dotychczas bezpośrednio i pośrednio ponad 33% akcji Emitenta, zwiększył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w jego kapitale zakładowym o 7,72% (w stosunku do wysokości kapitału przed Rejestracją), obejmując pośrednio, za pośrednictwem LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, 69.597.068 akcji.

Przed Rejestracją akcji, Pan dr Leszek Czarnecki posiadał bezpośrednio i pośrednio 513.258.207 akcji Emitenta, uprawniających do  513.258.207 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta stanowiących 56,92% kapitału zakładowego Emitenta i 56,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Obecnie, po Rejestracji akcji, Pan dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 582.855.275 akcji Emitenta, uprawniających do 582.855.275 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 60,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 60,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Niżej wymienione podmioty, zależne od Pana dr. Leszka Czarneckiego, posiadają następujące akcje Spółki:

  • LC Corp BV – 426.471.622
  • RB Investcom Sp. z o.o. – 33.950
  • Fundacja Jolanta i Leszka Czarneckich – 1.366.641
  • Idea Expert S.A. – 2.600
  • Getin Holding S.A. – 66.771.592

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Panem dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji GNB.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso