Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 41/2018

23.05.2018

USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 8 maja 2018 r. i raportu bieżącego nr 34/2018/K z dnia 16 maja 2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr III/23/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 lutego 2018 r. przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmianę zawartą w §2 uchwały Zarządu Emitenta nr 60/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., zawartej w akcie notarialnym Rep. A 3683/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., podjętej w sprawie zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim