Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 47/2018

07.06.2018

KOMUNIKAT KDPW - REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Getin Noble Bank S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że zgodnie z komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 6 czerwca 2018 r. w dniu 8 czerwca 2018 r. nastąpi rejestracja papierów wartościowych Spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLGETBK00012. Rejestracja ta nastąpi zgodnie z decyzją nr 332/2018 KDPW z dnia 28 maja 2018 roku i dotyczyć będzie 69.597.068 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 2,73 zł każda.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim