Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 57/2018

19.06.2018

INFORMACJA O WNIOSKU KNF SKIEROWANYM DO KOMITETU STABILNOŚCI FINANSOWEJ O WYRAŻENIE OPINII W SPRAWIE INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Komisja") otrzymał pismo, w którym Komisja zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej ("Komitet") z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Zdaniem Komisji, uzyskana przez Bank ocena znaczenia systemowego daje podstawę, by stosownie do normy wskazanej w przepisie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym („Ustawa”) uchylić decyzję Komisji wydaną w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy tj. decyzję z dnia 4 października 2016 r. w brzmieniu nadanym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 r.

O powyższych decyzjach Bank informował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 137/2016 i raporcie bieżącym nr 143/2017.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez Komisję po zajęciu stanowiska przez Komitet. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji w przedmiotowej sprawie Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna