Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 69/2018

25.07.2018

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 lipca 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu zgłoszono sprzeciw w stosunku do uchwał nr I/25/07/2018, III/25/07/2018, V/25/07/2018 oraz VI/25/07/2018.

Ponadto Bank informuje, że uzyskał stosowne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w Statucie Banku, o których mowa w uchwałach nr IV/25/07/2018, VI/25/07/2018 oraz VII/25/07/2018.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.