Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 70/2018

25.07.2018

POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Hołyńskiego jako Członka Rady Nadzorczej.

Pan Tadeusz Hołyński został powołany do pełnienia wskazanej funkcji na trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 25 lipca 2018 r.

Zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 72/2017 z dnia 9 maja 2017 r. wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2019.

Raportem bieżącym nr 61/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. przekazane zostały informacje w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim