Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 79/2018

07.09.2018

ZAWARCIE ANEKSU DO WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI DOMU MAKLERSKIEGO I POROZUMIENIA W ZAKRESIE ROZWIĄZANIA UMOWY OPCJI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”)  informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na rzecz Pana dr. Leszka Czarneckiego („Umowa”).

Aneksem zmodyfikowano warunki Umowy w zakresie wynagrodzenia za sprzedawane akcje Spółki.  Nabywca poza pierwotną ceną ustaloną na poziomie 36.039.400,73 zł zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Banku dodatkowej kwoty premii z tytułu nabycia pakietu kontrolnego nad Spółką. Premia wynosić będzie 5% wartości przejmowanego pakietu akcji tj. 1.801.970,04 zł (słownie: jeden milion osiemset jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 04/100). Premia zapłacona zostanie jednocześnie z ceną za akcje Spółki.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym warunek zawieszający transakcję w postaci konieczności uzyskania przez Pana dr. Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji Spółki, pozostają bez zmian.

Poza powyższym Bank w dniu dzisiejszym zawarł z Panem dr. Leszkiem Czarneckim porozumienie w zakresie rozwiązania umowy opcji call, która upoważniała Pana dr. Leszka Czarneckiego do żądania realizacji sprzedaży przez Bank kolejnych akcji Spółki w liczbie stanowiącej 25% kapitału zakładowego i 25% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Porozumienie weszło w życie z dniem zawarcia.

Wskazane powyżej działania w ocenie Banku nie wpłyną na osiągnięcie celu transakcji jakim jest utrata kontroli nad Spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne