Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 80/2018

10.09.2018

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 10 września 2018 r. otrzymał od pełnomocnika Pana dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 4 września 2018 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja akcji”) Pan dr Leszek Czarnecki, posiadający dotychczas bezpośrednio i pośrednio ponad 33% akcji GNB, zwiększył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w jej w kapitale zakładowym o 3,77% (w stosunku do wysokości kapitału przed Rejestracją akcji), obejmując pośrednio, za pośrednictwem LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, 36.630.037 akcji.

Przed Rejestracją akcji, Pan dr Leszek Czarnecki posiadał bezpośrednio i pośrednio 582.468.175 akcji Emitenta, uprawniających do 582.468.175 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 59,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 59,96% ogólnej liczby głosów.

Obecnie, po Rejestracji akcji, Pan dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 619.098.212 akcji Emitenta, uprawniających do 619.098.212 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 61,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po Rejestracji akcji oraz 61,42% ogólnej liczby głosów.

Niżej wymienione podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego posiadają akcje Spółki:

• LC Corp B.V. – 463.101.659
• RB Investcom sp. z o.o. – 33.950
• Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich – 979.541
• Idea Expert S.A. – 2.600
• Getin Holding S.A. – 66.771.592

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Panem dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych