Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 82/2018

13.09.2018

USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2018 z dnia 4 września 2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr IV/25/07/2018 oraz uchwały nr VII/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 lipca 2018 r. („NWZA”) przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr IV/25/07/2018 oraz VII/25/07/2018 NWZA.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim