Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 86/2018

27.09.2018

WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII D PRZEZ KDPW

Getin Noble Bank S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał oświadczenie nr 577/2018 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 26 września 2018 roku („Oświadczenie”) o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 2,73 zł każda, oznaczonych kodem PLGETBK00012, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLGETBK00012.

Zarejestrowanie ww. akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskima