Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 95/2018

26.10.2018

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII E

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta ("Akcje serii E"), emitowanych na podstawie uchwały nr V/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”).

Bank informował o treści ww. uchwały w drodze raportu bieżącego nr 69/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów tj. Pana dr. Leszka Czarneckiego lub podmiotów  powiązanych z nim kapitałowo lub  osobowo (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 października 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było złożenie oferty objęcia Akcji serii E, co miało miejsce w dniu 12 października 2018 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii E nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 15 października 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii E (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii E obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
W ramach emisji Akcji serii E nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii E nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.

5) liczba Akcji serii E, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży
n/d

6) liczba Akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii E podmiot uprawniony przyjął ofertę i objął, w wyniku zawarcia stosownych umów, wszystkie zaoferowane akcje.

7) cena, po jakiej Akcje serii E były obejmowane
Wszystkie Akcje serii E zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.
Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w drodze podjętej Uchwały.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii E
n/d

9) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii E
Wszystkie Akcje serii E zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.

10) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii E w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii E nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji
Oferta prywatna Akcji serii E obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

W nawiązaniu do raportu nr 75/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Emitent dokonuje korekty oczywistej omyłki w obliczeniach łącznych kosztów emisji. Poprawnie wyliczone koszty dla obu serii emitowanych w ramach uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r. wynoszą:

12) łączne koszty emisji akcji serii D i E
Szacunkowe koszty związane z emisją akcji serii D i E wyniosą około 1 224 177,00 zł tys. zł brutto, z czego:
a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty –  1 224 177,00 zł tys. zł (wcześniej podano: 1 124 177,00 zł)
b)  wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d,
c)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d,
d)  promocji oferty – n/d 

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D i E – 0,02 zł za akcję

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcji serii E zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim