Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 100/2018

07.11.2018

REZYGNACJA WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jerzego Pruskiego o rezygnacji z zasiadania w Zarządzie Emitenta i pełnienia w nim funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 07 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu  obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze  zmianami) w związku z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.