Aktualności

Getin Noble Bank (GNB)

0.33PLN
-19.51% 12:21

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 81/2018

10.09.2018

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 10 września 2018 r. otrzymał od pełnomocnika LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”)  zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 4 września 2018 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja akcji”) LC Corp, posiadający dotychczas ponad 33% akcji Spółki, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w jej kapitale zakładowym o 3,77% (w stosunku do wysokości kapitału przed Rejestracją akcji), obejmując 36.630.037 akcji.

Przed Rejestracją akcji, LC Corp posiadała 426.471.622 akcji Emitenta, uprawniających do 426.471.622 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 43,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 43,91% ogólnej liczby głosów.

Obecnie, po Rejestracji akcji, LC Corp posiada 463.101.659 akcji Emitenta, uprawniających do 463.101.659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 45,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po Rejestracji akcji oraz 45,95% ogólnej liczby głosów.

Żadne podmioty zależne od LC Corp nie posiadają akcji Spółki.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp do wykonywania praw głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych